sitebackground

CONSILIUL ELEVILOR

 

REGULAMENTUL SENATULUI ELEVILOR

 

Capitolul 1

Dispoziţii generale

Art. 1 Senatul Elevilor este forma de organizare a elevilor din Liceul Teoretic “Spiru Haret” avînd drept scopuri:

Dezvoltarea capacităţii de asociere şi organizare a elevilor; Elaborarea şi realizarea de proiecte care să vină în sprijinul rezolvării problemelor elevilor şi care să răspundă dorinţelor şi nevoilor acestora. Iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare sau cu alte organizaţii din mediul elevilor, în vederea promovării scopurilor şi obiectivelor organizaţionale ale Senatului Stimularea şi sprijinirea elevilor în domeniul iniţierii, accesării şi derulării de proiecte şi programe educative destinate formării comportamentului psihosocial, participativ-activ al elevilor; Implicarea în dezvoltarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale; Reprezentarea elevilor din liceu în relaţia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate; Sporirea prestigiului Liceului Teoretic “SPIRU HARET” prin acţiunile şi programele desfăşurate.

Art. 2 Pentru a-şi îndeplini eficient scopul, Senatul Elevilor este recunoscut ca autoritate respectată de întreg corpul de elevi, administraţia liceului, cadrele didactice şi personalul auxiliar.

Art. 3 Senatul Elevilor reprezintă interesele elevilor liceului “Spiru Haret” indiferent de sex, confesiune ori naţionalitate.

Art. 4 Senatul Elevilor Liceului Teoretic „Spiru Haret” se organizează şi funcţionează potrivit prezentului regulament aprobat de către Senat.

Capitolul 2

Organizarea şi funcţionarea Senatului Elevilor

I. COMPONENŢA

Art. 5 Din Senatul Elevilor face parte cîte un reprezentant al fiecărei clase din liceu, ales în mod democratic la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 6 Senatul Elevilor este condus de un Preşedinte, ales de către întreg colectivul de elevi şi profesori al liceului în cadrul unor alegeri democratice organizate la începutul fiecărui an şcolar.

Art. 7 În cadrul Senatului mai figurează în calitate de membri trei vicepreşedinţi, un secretar şi un responsabil pentru comunicare şi relaţii publice, numiţi de către preşedinte la începutul mandatului, care nu neapărat deţin şi statutul de reprezentaţi ai claselor din care fac parte.

II. ALEGEREA REPREZENTANTULUI CLASEI

Art. 8 Alegerile vor avea loc o dată în an (la începutul primului semestru), în cadrul cărora se alege cîte un reprezentant şi cîte reprezentant supleant din partea fiecărei clase.

Art. 9 În fiecare clasă dirigintele va informa elevii cu privire la:

rolul Senatui Elevilor în liceu; calităţile pe care trebuie să le aibă un reprezentant al clasei în Senat; responsabilităţile pe care şi le va asuma odată cu delegarea în funcţie.

Art. 10 Votul este secret, iar elevii sunt singurii reponsabili pentru alegerea reprezentantui clasei lor.

Art. 11 Reprezentanţii claselor promovează interesul clasei la nivelul Senatului Elevilor.

Art. 12 Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să demonstreze următoarele caracteristici:

Entuziasm în muncă; Dispoziţia de a accepta responsabilităţi; Abilitatea de a lucra cu oamenii; Personalitate creativă; Tenacitate în realizarea sarcinilor; Responsabilitate socială.

III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILOR MEMBRILOR

Art. 13 Senatul este condus de Preşedinte, care numeşte la începutul preluării mandatului atît din cadrul Senatului, cît şi din afara lui cîte o persoană pentru suplinirea următoarelor fucţii: Vicepreşedinte responsabil de clasele a 5-a 8-a, Vicepreşedinte pentru Fundraising şi Relaţii de Partneriat, Secretar şi Responsabil de Relaţiile Publice şi Comunicare.

Art. 14 Preşedintelui Senatului Elevilor îi revin următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

Conduce Senatul Elevilor şi şedinţele acestuia. Este reprezentantul elevilor în cadrul Consiliului de Administraţie al liceului. Este purtatorul de cuvant al Senatului Elevilor. Menţine direcţia de acţiune spre îndeplinirea obiectivelor organizaţionale; Prezintă raportul de activitate. Asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii de exprimare. Numeşte în funcţie Vicepreşedinţii Senatului, Secretarul şi Responsabilul de Relaţiile Publice şi Comunicare Preşedintele poate hotărî excluderea unui membru, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile, sau nu respectă prezentul Regulament.

Art. 15 Vicepreşedintele responsabil de clasele a 5-a a 8-a:

Coordonează activitatea grupului de reprezentanţi ai claselor a 5-a a 8-a în cadrul Senatului; Elaborează planul de activitate dedicat elevilor claselor a 5-a a 8-a din cadrul liceului şi asigură implementarea acestuia; Conduce şedinţele grupului de reprezentanţi ai claselor a 5-a a 8-a din cadrul Senatului; Îndeplineşte orice alte sarcini asumate în cadrul şedinţelor de lucru; Mandatul vicepreşedintelui este de un an;

Art. 16 Vicepreşedintele pentru Fundraising şi Relaţii de Parteneriat:

Identifică şi abordează oficial potenţiali finanţatori pentru sprijinirea proiectelor desfăşurate de Senat; Stabileşte şi întreţine relaţii de parteneriat cu diverse instituţii de profil atît din ţară, cît şi de peste hotare; Elaborează împreună cu Preşedintele proiecte de finanţare pentru eficientizarea şi extinderea activităţii Senatului; Îndeplineşte orice alte sarcini asumate în cadrul şedinţelor de lucru. Mandatul Vicepreşedintelui este de un an;

Art. 17 Vicepreşedinte pentru Dezvoltare şi Proiecte speciale:

Identifică, analizează, conceptualizează, propune spre dezbatere idei de dezvoltare şi extindere a activităţii Senatului; Oferă sprijin în coordonarea proiectelor speciale în care este implicat Senatul şi monitorizează activitatea celorlalte organizaţii pentru elevi şi studenţi din ţară; Monitorizează presa şi informează membrii Senatului cu privire la oportunităţile de formare continuă, participare la diverse concursuri, schimburi de experienţă, traninguri, work-shop-uri, conferinţe, etc. Îndeplineşte orice alte sarcini asumate în cadrul şedinţelor de lucru; Mandatul Vicepreşedintelui este de un an;

Art. 17 Secretarul:

Oferă suportul personal în organizarea raţională şi optimizarea activităţii Senatului; Întocmeşte procesul verbal al şedinţelor; Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Senatului; Creează condiţiile preliminare pentru realizarea de către Preşedinte a unor contacte operative şi eficiente cu persoane din interiorul şi exteriorul organizaţiei. Mandatul secretarului Senatului este de un an.

Art. 18 Responsabilul de Relaţiile Publice şi Comunicare

Construieşte imaginea publică a Senatului Asigură reflectarea activităţii Senatului în presa locală şi naţională, realizînd articole şi comunicate pentru presa locală şi naţională Invită mass-media la evenimentele organizate de Senat Concepe strategii de promovare a Senatului şi liceului în ansamblu.

IV. ŞEDINŢELE

Art. 19 Şedinţele în componenţa completă a Senatului au loc regulat, o dată pe lună sau de cîte ori este nevoie.

Art. 20 Şedinţele grupului de clase a IX-a a XII-a au loc regulat, de două ori pe săptămînă sau ori de cîte ori este nevoie.

Art. 20 Toţi reprezentanţii claselor trebuie să participe la şedinţe. În caz de absenţă motivată reprezentaţii vor fi înlocuiţi de reprezentanţii supleanţi.

Art. 21 În cazul în care reprezentantul unei clase absentează de 3 ori nemotivat de la şedinţe, Senatul va solicita clasei respective delegarea în termen de 7 zile a unui alt reprezentant.

Art. 22 Şedinţele sunt prezidate de Preşedintele Senatului.

Art. 23 La fiecare întrunire Secretarul Senatului va întocmi un proces verbal al şedinţei.

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

Art. 24. Fiecare membru al Senatului Elevilor are dreptul de a vota prin DA sau NU, sau de a se abţine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcţie de hotărîrea Senatului.

Art. 25. Membrii Senatului Elevilor trebuie să respecte toate regulile şi convenţiile adoptate de către Senat şi să asigure aplicarea în randul elevilor a hotărîrilor luate.

Art. 26. Membrii Senatului Elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv – educativ cu care se confruntă colectivele de elevi din care fac parte în cadrul orelor de dirigenţie.

Art. 27. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv – educativ curricular şi extracurricular, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi extracurs de valoare şi larg interes pentru elevi.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/h5yu0qHe3Xw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>