sitebackground

Statutul institutiei

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1.1          Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Spiru Haret” din mun. Chișinău, Republica Moldova,  în continuare  – „Instituţie”, este o instituţie apolitică, nonprofit.

1.2          Denumirea completă: Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Spiru Haret” din mun. Chișinău, Republica Moldova, denumirea prescurtată a Instituţiei va fi: Liceul Teoretic ”Spiru Haret”.

1.3          Instituţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, Legea învățămîntului, Hotărîrile de Guvern şi actele normative elaborate de Ministerul Educaţiei, precum şi pe baza deciziilor Direcţiei Generale Educație, Tineret şi Sport a Primăriei Chișinău, autorităţilor administraţiei publice locale în concordanţă cu prerogativele cu care acestea au fost investite şi Statutul instituţiei.

1.4          Instituţia dobîndeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului său la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Instituţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, cont trezorerial, în lei şi în valută, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.5          Durata de activitate a instituţiei nu este limitată în timp.

1.6          Instituţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea sau favorizarea acestora. Se interzice crearea şi funcţionarea formaţiunilor politice, precum şi implicarea elevilor în activităţi de organizare şi propagare politică.

1.7          În instituție sînt interzise prozelitismul religios, precum şi orice activităţi care încalcă normele generale de moralitate, pereclitează integritatea fizică sau psihică a elevilor.

1.8          Fondatorul instituţiei: Ministerul Educației al Republicii Moldova;

1.9 Instituţia îşi are sediu la adresa: MD 2012, Republica Moldova, Municipiul Chișinău, strada Maria Cebotari, 53;

 

 

II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE INSTITUŢIEI

 

2.1          Instituţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, accesibilităţii, adaptivităţii, creativităţii, diversităţii, transparenţei.

2.2          Instituţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept.

2.3          În instituție este interzis să se desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

 

III. OBIECTIVUL, SCOPURILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIEI

 

3.1          Instituţia asigură elevilor o pregătire teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau în instituţii de învăţămînt profesional.

3.2          Instituţia poartă răspundere pentru realizarea standardelor educaţionale de stat, pentru apărarea drepturilor copiilor şi personalului, precum şi pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii elevilor.

3.3          Instituţia urmăreşte:

a)  dezvoltarea personalităţii copilului, a capacităţilor şi a aptitudinilor lui spirituale şi fizice la nivelul potenţialului său;

b)  cultivarea respectului pentru drepturile şi libertăţile omului, indiferent de apartenenţa lui etnică, de provenienţa socială şi atitudinea fără de religie – principii consemnate în Cartea Naţiunilor Unite;

c)  pregătirea copilului pentru a-şi asuma responsabilităţile vieţii într-o societate liberă, în spiritul înţelegerii, păcii, toleranţei, egalităţi între genuri, grupuri etnice, naţionale şi religioase şi respectării culturii altor popoare;

d)  dezvoltarea competenţei de a acumula cunoştinţe şi dezvolta abilităţi de antreprenoriat în condiţiile economiei de piaţă în scopul autorealizării;

e)  educarea stimei faţă de părinţi, faţă de identitatea, limba şi valorile culturale ale poporului, precum şi faţă de valorile naţionale ale ţării în care trăieşte, ale ţării din care poate fi originar şi ale civilizaţiilor diferite de a sa;

f)   cultivarea sentimentului responsabilităţii faţă de mediul înconjurător, formarea conştiinţei ecologice;

g)  asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale, educarea necesităţii de practicare a culturii fizice şi sportului pe parcursul întregii vieţi.

3.4          Pentru realizarea scopurilor statutare Instituţia îşi propune următoarele sarcini:

 1. reflectarea şi realizarea drepturilor fiecărui copil;
 2. promovarea calității rezultatelor academice;
 3. oferirea unei educaţii bazate pe viaţa reală a copiilor;
 4. asigurarea incluziunii, respectării şi egalităţii de şanse pentru toţi copiii;
 5. oferirea educaţiei acceptabile şi accesibile;

3.5          Instituția elaborează și implementează măsurile de protecție a copilului, care conțin obligatoriu prevederi referitoare la: prevenirea abuzului, neglijării și exploatării copilului, inclusiv securitatea încăperilor și terenului aferent; instruirea personalului; punerea la dispoziție a mijloacelor de sesizare; identificarea, înregistrarea, referirea și monitorizarea cazurilor; asistența copiilor victime.

 

IV. CONDUCEREA INSTITUŢIEI.

ORGANELE ADMINISTRATIVE. PERSONALUL INSTITUŢIEI

 

 1. În instituţie funcţionează următoarele organe administrative:
 1. consiliul profesoral;
 2. consiliul de administraţie.

4.2          În instituţie activează:

 1. personal didactic de conducere, din care face parte directorul, directorii adjuncţi;
 2. personal didactic de predare;
 3. personal didactic auxiliar şi personal tehnico-administrativ.
  1. În instituţie pot activa:
 1. Catedre/ comisii metodice;
 2. Catedra/ comisia diriginţilor.
  1. În cadrul instituţiei sînt create Comisia de atestare a cadrelor didactice, Comisia multidisciplinară intraşcolară pentru protecţia copilului în situaţie de risc, alte comisii, reieşind din necesităţile instituţiei.

 

1. Consiliul profesoral

 

 1. Consiliul profesoral, organ suprem de conducere, cu rol de decizie în domeniul educaţional, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul consiliului profesoral este numit de director. Participarea personalului didactic la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Şedinţa este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii simple a membrilor Consiliului.

 

 1. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 

 1. analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din instituţie;
 2. dezbate, avizează şi aprobă planul de dezvoltare a instituţiei, proiectul anual de activitate;
 3. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
 4. aprobă statutul instituţiei;
 5. alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;
 6. aprobă componenţa nominală a catedrelor metodice din instituţie;
 7. validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amînări, diferenţe şi corigenţe;
 8. validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;
 9. dezbate şi avizează regulamentul intern al instituției, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din cadrele didactice ale instituției;
 10. dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, a direcţiei de învăţămînt sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea educațională şi transmite direcţiei de învăţămînt propuneri de modificare sau de completare;
 11. identifică și dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii educaționale din instituție;
 12. examinează petiții privind accesul la informația activității Consiliului profesoral și decide eliberarea datelor cu caracter personal al solicitantului sau date din domeniul instructiv-educativ de interes public.
  1. Consiliul profesoral se întruneşte de două ori în semestru. În cazuri excepţionale, consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către director sau la cererea a cel puțin 1/3 din cadrele didactice.
  2. Problemele abordate și deciziile luate la Consiliul profesoral sînt consemnate în procese-verbale.
  3. Hotărîrile Consiliului profesoral sînt obligatorii pentru tot personalul didactic.

 

2. Consiliul de administraţie

     

 1. Consiliul de administraţie este organ executiv, cu rol de decizie în domeniul organizatoric și administrativ.

Din consiliul de administraţie face parte: directorul, directorii adjuncţi, contabilul-șef, cadre didactice, alese de consiliul profesoral, psihologul școlar, reprezentantul comitetului sindical, în calitate de observator, cîte un reprezentant al părinţilor, elevilor, autorităţii administraţiei publice locale.

 1. Directorul instituţiei este preşedintele consiliului şi prezidează sedințele consiliului de administraţie. În lipsa acestuia, şedinţele sînt prezidate de un director-adjunct, desemnat de consiliul de administrație.
 2.  Secretarul consiliului este ales, la propunerea directorului,  la prima ședință de la începutul fiecărui an școlar.

 

 1. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

 

 1. asigură aplicarea în practică a prevederilor Legii Învăţămîntului, a ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate de minister şi a celor elaborate de direcţia de învăţămînt municipală;
 2. elaborează programulul de dezvoltare instituțională, planul managerial anual de activitate;
 3. controlează periodic parcurgerea materiei de studii şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitînd rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
 4. stabileşte proceduri pentru crearea și asigurarea funcționalității conexiunii între şcoală şi familie prin intermediul comitetelor de părinţi: al instituției şi ale fiecărei clase;
 5. elaborează şi aprobă Regulamentul intern şi urmăreşte respectarea lui de către personalul instituției;
 6. administrează, prin delegare din partea autorităţilor administraţiei publice locale, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea;
 7. avizează şi propune spre aprobare planul anual de venituri şi cheltuieli întocmit de director şi contabilul-şef;
 8. avizează proiectele de state de funcţii şi de buget ale instituţiei;
 9. hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare;
 10. analizează abaterile săvîrşite de personalul instituției în interiorul acesteia şi în afara ei;
 11.  examinează petiții privind accesul la informaţia activității Consiliului de administrație și decide eliberarea datelor cu caracter personal al solicitantului sau date din domeniul instructiv-educativ de interes public.

 

 1. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau de cîte ori consideră necesar directorul sau 2/3 din membrii acestuia. Problemele abordate și deciziile luate sînt consemnate în procese-verbale.

 

3. Personalul didactic de predare

 

 1. Numirea şi eliberarea personalului didactic de predare se face în conformitate cu Legea Învăţămîntului şi Codul muncii.
 2. Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut, regulamentul intern al instituţiei și prevederile contractului individual și colectiv de muncă.
 3. Drepturile personalului didactic vizează:
 1. respectarea demnităţii profesorului;
 2. libertatea opiniei;
 3. asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea continuă;
 4. alegerea programelor de studii, formelor şi metodelor de predare, manualelor şi materialelor didactice aprobate de Ministerul Educaţiei pe care le consideră adecvate realizării standardelor educaţionale de stat;
 5. libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor adecvate obiectivelor învăţămîntului, modernizarea procesului de învăţămînt prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, de formare în conformitate cu interesele şi aptitudinile acestora, înfiinţarea în instituție a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii, cercuri pe interese etc., conform legislației în vigoare;
 6. participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt în instituție;
 7. participarea la conducerea instituţiei de învăţămînt, inclusiv prin alegerea democratică a reprezentanţilor lor în organele administrative şi consultative ale instituţiei;
 8. includerea în vechimea în muncă pedagogică a activității didactice desfăşurate în învăţămîntul preuniversitar şi mediu de specialitate, în cazul trecerii în învăţămîntul superior;
 9. dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

 

 1. Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:

 

 1. cunoaște și aplică planul de învăţămînt, curriculumul şcolar, sugestiile metodice la disciplinele şcolare, manualele şcolare şi literatura de specialitate;
 2. întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
 3. elaborează proiecte didactice pentru lecţii şi activităţi extraşcolare;
 4. realizează orele de predare la clasă;
 5. asigură eficacitatea procesului educaţional;
 6. stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
 7. asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare (cercuri pe interese, tabere specializate, excursii, etc.);
 8. organizează şi desfăşoară concursurile şcolare;
 9. participă la activităţile catedrei metodice, ale consiliului profesoral;
 10. participă la şedinţele şi activităţile consiliului de administraţie cînd este solicitat;
 11. organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
 12. organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;
 13. colaborează cu familiile elevilor;
 14. îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
 15. participă la activităţile de perfecţionare organizate în şcoală şi în afara şcolii;
 16. respecă în activitate normele de etică, cultivă, prin propriul exemplu, principiile morale de dreptate, echitate, umanism, generozitate, hărnicie, patriotism şi alte virtuţi;
 17. utilizează comportamente nonviolente şi disciplinarea pozitivă;
 18. îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.
  1. Atestarea cadrelor didactice, conferirea sau confirmarea gradelor didactice se efectuează conform cadrului normativ în vigoare.

 

4. Directorul

      Directorul este conducătorul instituției, pe care o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică centrală și locală.

 1. Funcţia de director poate fi deţinută de persoane cu studii pedagogice superioare cu stagiu de muncă în domeniu de cel puţin 5 ani şi cu grad didactic.
 2. Numirea în funcţia de director se face prin concurs, pentru un termen de 5 ani, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate.

 

 1. Directorul instituţiei are următoarele atribuţii:

 

 1. coordonează şi răspunde de întreaga activitate educaţională şi administrativă a instituţiei, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;
 2. asigură siguranţa elevilor şi cadrelor didactice în cadrul instituţiei;
 3. ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a instituției, pentru organizarea şi funcţionarea căminului, cantinei;
 4. răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţie;
 5. asigură elaborarea şi implementarea măsurilor de protecţie a copilului;
 6. asigură punerea în aplicare a deciziilor consiliului profesoral și a celui de administrație;
 7. asigură realizarea achizițiilor publice potrivit reglementărilor cadrului legislativ și normativ în vigoare;
 8. numeşte şi eliberează din post personalul instituţiei;
 9. asigură confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
 10. stabileşte obligaţiile de serviciu ale personalului angajat;
 11. elaborează împreună cu contabilulu-șef proiectul planului anual de venituri și cheltuieli;

l)  întocmește rapoarte asupra activităţii instituției.

 

4.24. Directorul, conform legislaţiei în vigoare, are următoarele împuterniciri:

 1. emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
 2. gestionează bunurile şi resursele materiale;
 3. încheie contracte, inclusiv referitoare la darea în arendă a terenurilor, de locațiune a spațiilor libere și de asistență în diferite domenii, deschide conturi bancare, eliberează procure (delegaţii);
 4. are calitatea de executor (ordonator) secundar de buget, cu toate obligaţiile ce decurg din acest statut potrivit cadrului legislativ şi normativ în vigoare.
  1. Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

 

 

5. Directorul-adjunct

 

 1. Directorul-adjunct este angajat de către directorul instituţiei de învăţămînt. Funcția de director adjunct poate fi deținută de profesori cu grad didactic, experienţă pedagogică şi cu stagiul de predare de cel puţin 3 ani.
 2. Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:
 1. organizează procesul educaţional;
 2. întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din instituție;
 3. repartizează sarcinile didactice personalului de predare;
 4. controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice curente și de lungă durată, etc., modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, calitatea  demersului educaţional, a relaţionării și comunicării cu elevii;
 5. coordonează activitatea metodică;
 6. validează inventarul de evaluare sumativă finală;
 7. asigură aplicarea planurilor de învăţămînt şi a curriculumului şcolar;
 8. controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţămînt;
 9. elaborează graficul tezelor semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor  amînaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;
 10. efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice;
 11. coordonează activitatea de formare profesională continuă;
 12. coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare a copilului.

 

6. Dirigintele

     

 1. Activitatea educațională la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.
 2. Dirigintele îndeplineşte următoarele atribuţii:
 1. urmăreşte frecvenţa elevilor, identifică și analizează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
 2. analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea obligațiunilor regulamentare;
 3. colaborează cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce;
 4. participă la educaţia igienică-sanitară a elevilor;
 5. observă comportamentul elevilor, inclusiv în scopul prevenirii abuzului, neglijării, exploatării copilului și raportării cazurilor suspecte sau confirmate de abuz;
 6. organizează şi conduce activitatea clasei, ţinînd cont de problemele pe care le impune viaţa, cotidianul colectivului de elevi şi de sarcinile educative ale instituţiei;
 7. sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
 8. asigură conexiunea cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;
 9. calculează media generală a fiecărui elev;
 10. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;
 11. informează consiliul profesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
 12. răspunde de baza materială a clasei puse la dispoziţie.

     

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

ELEVILOR ŞI PĂRINŢILOR (TUTORILOR)

 

5.1          Elevii se bucură de toate drepturile stipulate în legislația națională și internațională. În mod special elevii au dreptul:

 1. să-şi expună liber opiniile, convingerile, ideile referitor la toate chestiunile care îi afectează;
 2. să-şi aleagă cursurile opţionale, facultative;
 3. să beneficieze de manuale prin schema de arendă;
 4. să participe la cercuri ştiinţifice, tehnice, culturale, artistice şi sportive;
 5. să participe la activităţile organizate în instituţie, precum şi la cele organizate în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe direcţiilor de învăţămînt, cu respectarea prevederilor lor funcţionale;
 6. să fie asiguraţi, în modul stabilit, cu cămin, manuale, asistenţă medicală, alimentaţie, alte înlesniri acordate de autorităţile publice locale;
 7. să constituie organe consultative (consilii şi asociaţii) care funcţionează după un statut propriu; obiectul de activitate al acestora trebuie să fie compatibil cu principiile învăţămîntului, cu statutul şi regulamentul instituţiei;
 8. să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt;
 9. să participe la reuniuni şi acţiuni care se vor exercita în afara activităţilor şcolare cu aprobarea directorului instituției, la cererea motivată a grupului de iniţiativă.

 

5.2 Elevii au următoarele obligaţii:

 

 1. să frecventeze lecțiile în mod obligatoriu. Evidenta prezenţei elevilor se face la fiecare lecție de profesori şi se consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu respectiv. Absenţele care se datorează îmbolnăvirii sau altor cauze dovedite cu acte legale sînt considerate motivate;
 2. să depună un efort real pentru asimilarea cunoştinţelor, dezvoltarea facultăţilor intelectuale, formarea priceperilor şi deprinderilor teoretice şi practice necesare pentru integrarea în forme superioare de instruire sau în cîmpul muncii;
 3. să confirme, prin examinări orale şi scrise, însuşirea cunoştinţelor şi formarea capacităţilor la disciplinele şcolare pentru perioada absentată;
 4. să respecte cadrele didactice, personalul administrativ şi de serviciu;
 5. să aibă ţinută vestimentară şi exterior decent, atitudine cuviincioasă, colegială; să fie modeşti, disciplinaţi în instituţie, în familii, în locurile publice;
 6. să respecte dispoziţiile date de conducerea instituţiei, de diriginte;
 7. să utilizeze cu grijă manualele; să păstreze imobilul, mobilierul, utilajul instituţiei;
 8. să respecte normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului, regulile de circulaţie.
 9. alte obligaţii stabilite în regulamentul intern al instituţiei.

5.3          Elevilor li se interzice să introducă în instituţie şi să folosească arme de toate tipurile, droguri, băuturi alcoolice şi ţigări, să practice jocuri de hazard.

5.4            Părinţii sau tutorii au dreptul:

 1. să aleagă pentru copii instituţiile de învăţămînt şi limba de instruire;
 2. să ceară respectarea în instituție a drepturilor şi libertăţilor copilului;
 3. să ia cunoştinţă de mersul şi conţinutul procesului de învăţămînt precum şi de rezultatele evaluării elevilor;
 4. să instruiască în familie copilul, asigurîndu-i posibilitatea de a obţine studiile corespunzătoare unui anumit nivel de învăţămînt;
 5. să fie aleşi în componenţa unor organe administrative şi consultative ale instituţiei de învăţămînt.

5.5            Părinţii sau tutorii sînt obligaţi:

 1. să asigure încadrarea copilului într-o formă de învăţămînt obligatoriu (de stat sau privat) ori să realizeze instruirea lui în familie;
 2. să asigure educaţia copilului în familie şi să-i creeze condiţii adecvate pentru studii, dezvoltare a aptitudinilor, activitate extraşcolară şi de autoinstruire.
 3. Părinții sau tutorii care nu contribuie la educaţia şi instruirea copilului sînt pasibili de răspundere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

VI. FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

    

6.1.Sursa principală de finanţare a instituției o constituie mijloacele bugetare.

6.2.Instituţia se finanţează în bază de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern.

6.3          Instituţia poate beneficia şi de alte surse legale de finanţare, cum ar fi:

 1. mijloacele provenite din pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor, din lucrările de cercetare ştiinţifică realizate pe bază de contract;
 2. veniturile provenite din comercializarea articolelor confecţionate în procesul de învăţămînt (în gospodării didactice, ateliere experimentale etc.), precum şi din locațiunea spațiilor, construcţiilor, echipamentelor etc.;
 3. donaţiile şi veniturile provenite din colaborarea (cooperarea) naţională și internaţională, precum şi donaţiile de la persoane fizice şi juridice;
 4. venituri din plata pentru chirie în căminele instituţiei.

 

6.4          Se interzic:

 

 1. încasările de bani de la elevi şi părinţi, de către persoanele fizice neautorizate;
 2. intimidarea, sub orice formă, a elevilor/părinţilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri;
 3. organizarea şi desfăşurarea neautorizată de activităţi didactice cu plată.

6.5          Instituţia este în drept să accepte din partea ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici, utilaje, instalaţii, aparate, mijloace de transport, spaţii locative, terenuri etc. cu titlu de sponsorizare sau de acoperire a cheltuielilor pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor şi pentru alte servicii, însă fără scopuri publicitare.

 

VII. DOCUMENTAŢIA

 

7.1          Instituția desfășoară sistematic activitatea de secretariat în baza nomenclatorului de documente.

7.2          Documente ce ţin de organizarea şi dirijarea procesului educaţional:

 1. programul de dezvoltare instituţională;
 2. planul anual de activitate al instituţiei;
 3. actele controalelor tematice şi frontale;
 4. registrul de evidenţă a personalului instituţiei;
 5. cartea de ordine şi dispoziţii cu privire la activitatea de bază;
 6. registrul de ordine şi ordinele cu privire la personal;
 7. cartea proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
 8. cartea proceselor-verbale ale consiliului de administraţie;
 9. registrul de evidenţă a orelor absentate şi înlocuite de cadrele didactice;
 10. registrul de evidenţă a fişelor de sesizare a cazului suspect de abuz, exploatare, trafic al copilului;
 11. rapoartele-sinteză prezentate de către instituţie la sfîrşitul anului şcolar direcţiei raionale/municipale învăţămînt, tineret şi sport;

7.3. Documente ce ţin de secretariat:

 1. registrul documentelor de intrare;
 2. registrul documentelor expediate;
 3. nomenclatorul documentelor instituţiei;
 4. dosarele personale ale cadrelor didactice.

7.4. Documentaţia cu referire la evidenţa contingentului de elevi şi situaţia lor şcolară conţine:

 1. lista nominală a elevilor care au participat la concursul de admitere in instituție;
 2. lista nominală a elevilor înmatriculaţi în clasa a X-a; registrul de ordine referitor la fluctuaţia elevilor;
 3. registrul alfabetic al elevilor;
 4. dosarele personale ale elevilor;
 5. cataloagele claselor;
 6. registrul de evidenţă şi eliberare a actelor de studii;
 7. procesele-verbale ale examenelor de admitere şi tezelor semestriale;
 8. extrasele din procesele-verbale ale examenului de bacalaureat.

 

7.5          Documente ce ţin de activitatea economică şi financiară:

 1. paşaportul tehnic al instituţiei de învăţămînt;
 2. devizul de cheltuieli;
 3. lista tarifară;
 4. tabelul lunar de evidenţă a timpului de lucru şi calculării salariului;
 5. actele de inventariere şi de predare-primire a valorilor materiale;
 6. contractele cu privire la responsabilitatea materială a lucrătorilor;
 7. registrul de evidenţă a materialelor;
 8. tabelul de eliberare a materialelor;
 9. registrul de inventariere a fondului bibliotecii;
 10. registrul de inventariere a fondului de manuale;
 11. actele de decontare a valorilor materiale.

7.6.  Instituţia este în drept să utilizeze alte documente, reieşind din necesitățile acesteia.

7.7. Documentaţia inclusă în nomenclatorul liceului este documentaţie care conţine informaţii de uz intern şi copiile lor pot fi eliberate persoanelor străine neîncadrate în procesul educaţional al instutuţiei numai la solicitarea instanţei de judecată, organelor de urmărire penală, procuraturii şi avocaţilor implicaţi în procese de judecată care vizează Liceul Teoretic ”Spiru Haret”.

 

VIII. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DIZOLVARE

 

8.1          Reorganizarea şi dizolvarea instituţiei se efectuează în conformitate cu prevederile Legii Îînvățămîntului şi ale Codului Civil al Republicii Moldova.

8.2 La reorganizarea instituţiei, drepturile şi obligaţiile acesteia sînt preluate de succesorul de drept.